Vojvode Momčila 16

78000 Banja Luka

}

Pon-Petak: 08 - 16h

051 490-300

tobl@teol.net

Subvencija za razvoj turizma je namijenjena poslovnim subjektima koji se bave turizmom u skladu sa Zakonom o turizmu, a cilj subvencije je da unaprijedi turističku ponudu grada  i poveća kako broj turista u Banjoj Luci, tako i broj dana koji će turisti provesti u gradu.

Ova subvencija je takođe podijeljena na tri linije, a odobrena subvencija po korisniku iznosi do 50% vrijednosti poslovnog plana, s tim da  maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 10.000 KM.

I

Subvencija za razvoj receptivnog turizma dodjeljuje se sljedećim poslovnim subjektima:

 

Linija 1

 

  R.br.   Poslovni subjekat   JIB Isplata po potpisivanju ugovora   Ukupno
1. “Viva travel” d.о.о. Banja Luka 4404898270007 5.000 КМ dо 10.000 КМ
2. “Travel plan” d.о.о. Banja Luka 4404129480007 5.000 КМ dо 10.000 КМ
3. “Guideline” d.о.о. Banja Luka 4402733520006 5.000 КМ dо 10.000 КМ
4. “AB Sport travel agency” д.о.о. Banja Luka 4404960090002 5.000 КМ dо 10.000 КМ
  UKUPNO:   20.000 KM dо 40.000 КМ

 

Linija 2

 

 

R.br. Poslovni subjekat JIB Iznos
1. “Kamp Lučica” Mladen Trbojević s.p. Banja Luka 4510206420009 9.460 КМ
2. “Provence” Zlatan Tatić s.p. Banja Luka 4506437270002 9.740 КМ
3. “Grand co” d.o.o. Banja Luka 4404013000008 10.000 КМ
4. “Vesto”    Tatjana    Savanović    s.p. Banja Luka 4512232250009 9.980 КМ
  UKUPNO:   39.180 КМ

 

Linija 3

 

R.br. Poslovni subjekat JIB Iznos
1. “Poslovna       analiza”                          Slaviša Kovačević s.p. Banja Luka 4510650420007 10.000 КМ
  UKUPNO:   10.000 КМ

 

II

Sa korisnicima subvencije iz tačke I ove odluke zaključiće se ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i način isplate odobrenih sredstava, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 17/23).

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Grada Banja Luka.